Veddelev Surf Klub

Subtitle

Vedtægter

 

Veddelev Surfklub

VEDTÆGTER - 2011

 

Indhold:

§  1. Foreningens navn og hjemsted.
§  2. Foreningens formål.
§  3. Medlemskab af organisation.
§  4. Optagelse af medlemmer.
§  5. Kontingent.
§  6. Udmeldelse - Eksklusion.
§  7. Ordinær generalforsamling.
§  8. Dagsorden.
§  9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
§ 11. Bestyrelse - Valg.
§ 12. Konstituering - Tegningsret.
§ 13. Regnskab.
§ 14. Revision.
§ 15. Vedtægtsændringer.
§ 16. Foreningens opløsning.
§ 17. Udvalg.

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Veddelev Surfklub.

Dens hjemsted er Roskilde kommune.

 

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at organisere og fremme brætsejlads i Roskilde området ved at:

·       Arrangere klubaktiviteter og orientere om disse.

·       Organisere sammenholdet mellem surfere på Veddelev havn.

·       Fremme windsurf mulighederne for medlemmer i alle aldersklasser.

·       Skabe interesse blandt ungdommen i Roskilde for surfermiljøet.

 

§ 3. Medlemskab af organisation.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 10 år til 18 år. Ved optagelse af umyndige, som medlemmer af foreningen, kræves samtykke fra forældre / værge.

 

 

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud.

Ønskes nøgle til klubhuset betales et depositum på kr. 500,00. Derefter udleveres nøglen personligt af én fra bestyrelsen.

§ 6. Udmeldelse - Eksklusion.

1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

2. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

5. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15.

7. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Stk. 8. Efterladte effekter der, på trods af fremlysning gennem mail eller på hjemmesiden, ikke bliver afhentet, tilfalder klubben. Værdigenstande og andet der ikke har forbindelse med udøvelse af windsurfing, vil blive overdraget til politiet, hvis ejeren ikke kan findes.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelsen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af den øvrige bestyrelse 2 medlemmer.

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt.

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7,stk. 2.

 

§ 11. Bestyrelse - Valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer, og vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og kasserer vælges ved en særlig afstemning.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 12. Konstituering - Tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift til såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 13. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar - 31. december.

Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

 

§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Foreningens opløsning.

1.          Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjesmed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

2.          På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

3.          I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige almennyttige formål.

4. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

§ 17. Udvalg.

Ønskes der valg af udvalg, skal dette være bestyrelsen i hænde jfr. § 7.

Udvalgsmedlemmer vælges for et år af gangen, afstemning jfr. § 9.

Udvalgsbeslutninger skal inden effektuering godkendes af bestyrelsen.

Eksempler på udvalg kunne findes inden for følgende områder:

·       Sejlads

·       Fest og aktiviteter

·       Klubudstyr

·       Ture

·       Surfskole

·       Hjemmeside

·       Klubhus

·       Junior

·       m.m.

 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams