Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling 2011

 

Veddelev  Surfklub

Generalforsamling tirsdag d. 22.03.2011

Til stede:                                 Vagn, Thomas, Angelo, Per, Henrik, Andrej, Carsten, Michael, Jeppe, Chanett, Claus og Jesper

Referent:                                 Jesper                                

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

Jesper ønsker genvalg.

7. Valg af næstformand.

               Angelo ønsker, at stille op.

8. Valg af kasserer.

               Thomas ønsker genvalg.

9. Valg af den øvrige bestyrelse 2 medlemmer.

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

               Andrej og Vagn ønsker genvalg.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt

 

1.     Formanden

2.     Bestyrelsens beretning 2010:

Børneattest. Der blev ved lov d. 15/1 2010 vedtaget, at alle folkeoplysende foreninger der får tilskud eller anvist lokaler efter folkeoplysningsloven, har pligt til at indhente børneattester. Hvis foreningen ikke afgiver denne erklæring, er kommunen forpligtet til, at tilbageholde alle tilskud og stoppe anvisningen af kommunens lokaler. Formanden indhentede børneattester på Andrej, Thomas, Vagn og sig selv.

Husleje af Brinkhjemmet. På grund af uforudsete udgifter og vedligeholdelse af Brinkhjemmet blev 2010´s husleje urimelig høj. Vi tog kontakt til Roskilde kommune og fik bragt beløbet ned. 

Skur/Hus. Med hjælp og støtte fra Roskilde kommune, Lokale & anlægsfonden og R. C. Olsen fik vi bygget huset i samarbejde med Tømreren i Lejre. D. 14/8 indviede vi huset med en lille sammenkomst.

Da Veddelev Strand Bådelaug har brugsretten over området har det været nødvendigt, at lave en aftale med VSB om etableringen og brugen af huset. Bilag 1.

Arbejdet med huset tog al vores tid, hvorfor vi valgte, at overdrage Viking of the fjord til Jyllinge surf klub – der var så venlige at afholde stævnet, undervisning af nye medlemmer blev lidt uorganiseret og ligesådan blev det med klubdagene.

 

3.     Se Bilag 2.

Husleje af Brink Hjemmet kan ikke ses på regnskabet i år, da vi pga. Udskydelse af betalingen, først betaler i indeværende år. Sidste års betaling kan heller ikke ses, da den blev betalt i 2009.

4.     Fastsættelse af kontingent.

            Kontingent:                        kr. 500,00

            Nøgledepositum:                  kr. 500,00

            Leje af bås (Brink Hjemmet el. huset på havnen)      kr. 200,00

5.      

 

Bestyrelsen og DBO har planlagt 3 stævner i Veddelev. Slalom stævne d. 14.05. hvor Thomas og Jesper står for planlægningen. Freestyle stævne d. 21-22.05. hvor Vagn og Andrej står for planlægningen. Slalom stævne d. 17.09. hvor Thomas og Jesper står for planlægningen. Vi ønsker naturligvis opbakning i form af deltagelse og/el. praktisk hjælp.

 

Vi planlægger, at male det nye skur/hus i maj måned. Hvis vi kan skaffe fliser vil vi planlægge, at ligge dem tidligst i juni måned. Ang. flere båse i skuret planlægger vi først dette når der er lagt fliser. Vi forestiller os, at der kan bygges 5 – 6 båse mere.

Vi planlægger en fast klubdag for dette års sæson – det bliver tirsdage, med start d. 26.04 kl. 16.00.

 

 

Thomas og Angelo fremlagde en undervisningsplan for året.

8 timers instruktion kr. 1000,00 (500 for medlemskab & 500 for kursus)

Minimum 2 pers. Max 4 pers.

Anbefaler, at man selv medbringer våddragt, vest & sko. (klubben har begrænset lånebeklædning)

Aldersgrænse; 13 år

Svømmekrav; 300 m.

Der bliver med kursisterne aftalt, hvilke dage kurserne ligges på.

 

Hjemmesiden. Webmastere, Michael og Jesper, har ændret hjemmesidens udseende. Ønsker til indslag kan mailes til formanden. Michael foreslår, at vi betaler for hjemmesiden, hvilket vil frigøre mere plads og fjerne reklamerne. Dette var der enighed om.

6.     Jesper blev genvalgt

7.     Angelo blev valgt til næstformand

8.     Thomas blev genvalgt

9.     Jan Carstens og Henrik Andersen blev valgt

10.  Andrej og Vagn blev genvalgt

11.  –

12.  Michael foreslår, at klubben indkøber en følge båd. Dette talte bestyrelsen også om og vi ser på om der er råd til det i år. Per undersøger priser på båd og motor.

 

Bilag 1.

 

Veddelev Strand Bådelaug      Veddelev Surfklub

 

Aftale imellem Veddelev Strand Bådelaug og Veddelev Surfklub vedrørende surfklubbens etablering af hus på havnepladsen.

 

Surfklubben kan etablere hus på havnepladsen på nedenstående vilkår:

1.      Huset placeres i det sydøstlige hjørne af byggefeltet mod syd.

2.      Husets udformning skal, inden byggeriet iværksættes, godkendes af VSB.
Huset skal være 5,6 meter bredt og 10 meter langt og have gavle mod øst og vest. Huset skal overholde samtlige lokalplanens bestemmelser; det fastlægges, at                             

a.      huset skal udvendigt bestå af samme materialer og have samme farve som kajakklubbens hus

b.       husets taghældning og sternbrædtudformning skal være identisk med kajakhusets

c.       dør skal placeres i facaden mod syd

d.      eventuelle vinduer skal fremtræde magen til vindue i kajakhuset

e.      ønskes flere end to vinduer, skal dette forhandles særskilt med VSB

3.      Surfklubben skal, inden byggeriet iværksættes, på overbevisende måde dokumentere over for VSB, at huset faktisk vil blive færdiggjort inden et år efter byggeriets start.

4.      De praktiske forhold ved byggeriets gennemførelse aftales imellem VSB og Surfklubben. VSB forpligter sig herunder til at rydde området ved byggefeltet for både i tilstrækkeligt omfang.

5.      VSB har ingen forpligtelser i forbindelse med byggeriets gennemførelse ud over efter bedste evne at stille oplysninger til rådighed, der måtte være nødvendige.

6.      Huset må anvendes til opbevaring af grej til brug i forbindelse med sejlads med vindsurfere; huset må endvidere anvendes til aktiviteter, der er nødvendige eller i øvrigt naturlige for udøvelse af sejlads med vindsurfere.

7.      Huset må ikke anvendes til formål, der ikke er nødvendige eller i øvrigt naturlige for udøvelse af sejlads med surfere; eksempelvis:

a.       Selskabelige sammenkomster

b.      Udlejning til sociale arrangementer

c.       Anvendelse af andre end surfklubbens medlemmer

8.      Huset kan uanset ovenstående anvendes som base for surfklubbens stævner, der dog ikke uden særlig aftale med VSB må være flere end 3 i det enkelte år.

9.      Eventuelle ændringer i anvendelsen kræver VSBs godkendelse.

10.    Huset skal løbende vedligeholdes. VSB har ret til en gang årligt at inspicere husets vedligeholdelsestilstand.

11.    Huset skal holdes forsikret.

12.    Området i umiddelbar nærhed af huset skal holdes i en stand, der er i harmoni med VSBs vedligeholdelse af området.

13.    Hvis Surfklubben ikke vedligeholder huset udvendigt, kan VSB foranledige det vedligeholdt for Surfklubbens regning.

14.    Hvis Surfklubben ophører, kan Surfklubben overdrage huset til en anden Surfklub i området, der kan overtage forpligtelserne over for VSB.

15.    Ønsker Surfklubben ikke at videreføre huset i henhold til aftalen, skal klubben fjerne huset og retablere området. Surfklubben kan alternativt tilbyde huset til overtagelse af VSB uden beregning.

16.     Er Surfklubben ikke i stand til at videreføre huset i henhold til aftalen, kan klubben vælge at fjerne huset og retablere området; sker dette ikke, tilfalder huset uden beregning VSB.

17.    Surfklubben betaler ikke for retten til at etablere huset og betaler heller ikke nogen løbende ydelse.

18.    Aftalen er uopsigelig fra VSBs side, medmindre udefra kommende faktorer umuliggør aftalens videreførelse.

19.    Surfklubben er indforstået med at betale et årligt beløb pr. medlem til vedligeholdelse af VSB vej- og parkeringsarealer. Beløbet fastsættes ved nærmere forhandling.

20.    Tvistigheder parterne imellem søges løst ved gensidigt imødekommende forhandling – i øvrigt i henhold til dansk rets regler.

 

Surfklubben er opmærksom på:

1.      At VSB lejer landarealet af Roskilde kommune. Såfremt VSB skulle ophøre med at eksistere, må surfklubben afklare husets fremtid med Roskilde kommune.

2.      At det for Veddelev havn gældende havnereglement skal efterkommes.

3.      At aftalen ikke giver surfklubben ret til at anvende VSBs arealer i øvrigt ud over, hvad offentligheden i almindelighed har ret til. Dog kan området direkte syd for huset anvendes som naturlig forbindelse til kommunens græsareal syd for det af VSB lejede område.

 

Dato                                                                                                                                                                     Dato

For Veddelev Strand Bådelaug                                                        


Bilag 2.

 

Regnskab 2010

 

Indtægter

Kontingent 37 x 500                                 1 x 200                                                                                                                                      18.700,00

Nøgle depositum 8 x500                                                                                                                                                                         4.000,00

Boksleje                                  16 x 200                                                                                                                                                                         3.200,00

Renter                                                                                                                                                                                                               17,69

Salg af øl + vand                                                                                                                                                                            137,50                                

Salg af surf bøger                                                                                                                                                                               118,00

Tilskud fra byg og anlægsfond                                                                                                                                    100.000,00                                

Indtægter i alt                                                                                                                                                                     126.173,19

 

Overført fra 2009                                                                                                                                                                     168.055,67

I alt                                                                                                                                                                                                      294.228,86

 

 

Udgifter

Dansk sejlunion                                                                                                                                                                         2.104,44

Netbank gebyr                                                                                                                                                                            100,00

Vådedragter samt redningsveste                                                                                                                                           777,00

Dansk sejlunion instruktør kursus                                                                                                                                         1.300,00

Tryg forsikring bygning                                                                                                                                                                          2.187,00

Indvielse af klubhus                                                                                                                                                                             644,35

Nøgler samt hængelås                                                                                                                                                                             974,25

Div. materialer til klubhus                                                                                                                                                                          1.495,30

Betaling af surfskur                                                                                                                                                                  270.000,00

 

Udgifter i alt                                                                                                                                                                     279.582,34

 

Overskud                                                                                                                                                                                                          14.646,52

 

Saldo pr. 31-12-2010                                                                                                                                                                        14.646,52

 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams